Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘consult lichaamsgerichte therapie’
  • de kosten van het consult

Website 

De website maakt alleen gebruik van noodzakelijke cookies.

Kwaliteit en Klachten

Als therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgerichte (psycho) therapie (SBLP) en het kwaliteitsregister RBCZ. De beroepsvereniging SBLP heeft een klachtenregeling en ik ben volgens wettelijke verplichting (WKKGZ) aangesloten bij de geschillenregeling van CAM COOP. www.camcoop.nl

Bij klachten en geschillen is het verzoek om dit eerst met mij te bespreken. Als we er samen niet uitkomen kun je schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie van de SBLP.  De SBLP hanteert een klachtenreglement waar cliënten gebruik van kunnen maken. Wanneer de klachten- en geschillenregeling niet (meer) volstaat, kan een beroep gedaan worden op het tuchtrecht TCZ (Tuchtrecht Complementaire zorg). Informatie daarover vindt u op TZC.